สมัครสมาชิก | ลืมรหัสผ่าน
February 2019
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
     
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
  
เปิดเมื่อ16/05/2011
อัพเดท10/02/2019
ผู้เข้าชม404985
แสดงหน้า1058125

Mbac Cover Dance 2018

21/11/2018 02:17 เมื่อ 21/11/2018 อ่าน 56 | ตอบ 0
สนใจสมัครตั้งแต่วันนี้ ถึง 30 พ.ย.61 นี้นะคะ
***รายละเอียดการรับสมัครกติกาตามลิงค์***
https://drive.google.com/…/1R8MgKsm8iFcj8EBKWm5y5Pscm…/view…

ระเบียบหลักเกณฑ์กติกา การประกวด Mbac Cover Dance 2018
วันศุกร์ที่ 21ธันวาคม 2561 ณ เวทีลานกิจกรรมบริเวณหน้าเสาธง
วิทยาลัยเทคโนโลยีมารีย์บริหารธุรกิจ( Mbac )
1. ลักษณะกิจกรรม
• การประกวดเต้น Cover Dance
• เพลงที่ใช้ในการประกวด เพลงอะไรก็ได้ไม่จ ากัดศิลปิน
2. วัน เวลา และสถานที่แข่งขัน
วันที่แข่งขัน : วันศุกร์ ที่ 21 ธันวาคม 2561
ลงทะเบียน : 11.00 น. -11.40 น.
ช่วงเวลาแข่งขัน : 12.00 น. เป็นต้นไป (เวลาอาจปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสม)
สถานที่แข่งขัน : ณ เวทีลานกิจกรรม วิทยาลัยเทคโนโลยีมารีย์บริหารธุรกิจ จังหวัดนครราชสีมา
3. คุณสมบัติผู้เข้าแข่งขัน
- เป็นนักเรียน นักศึกษา และบุคคลทั่วไป (ไม่จ ากัดอายุ)
-จ านวนผู้เข้าร่วมประกวด จะเป็นชายหรือหญิงก็ได้ ไม่จ ากัดจ านวน (เวทีรับได้มากว่า 12 คน)
4. หลักเกณฑ์การแข่งขัน
1) เลือกเพลงที่ใช้ในการประกวด ความยาวไม่เกิน 10 นาที(สามารถ Mix เพลงได้)
2) ผลการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด (ไม่อนุญาตให้ขอดูผลคะแนน)
3) สามารถใช้อุปกรณ์ในการแข่งขันได้
4) ผู้เข้าแข่งขัน 1 คน สามารถลงแข่งขันได้ 1 ทีมเท่านั้น (รวมถึง Backup แข่งขันได้แค่ 1 ทีมเท่านั้น)
5) ทีมผู้เข้าประกวดต้องรายงานตัว ณ จุดลงทะเบียน ที่ภายในงาน ตามวันและเวลาในก าหนดการ
(ถ้ามาไม่ทันในการแข่งขัน ทั้งทีมจะโดนตัดคะแนน)
6) แต่ละทีมต้องส่งคลิปวิดิโอของทีม เพื่อใช้ในการเก็บคะแนน ระยะเวลาในการกด Like และ Share
ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2561 – 20 ธันวาคม 2561 ( Like และ Share 10 คะแนน )
5. การสมัคร
ผู้สมัครสามารถส่งใบสมัครและคลิปวิดิโอได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน
2561 มาที่วิทยาลัยเทคโนโลยีมารีย์บริหารธุรกิจ จังหวัดนครราชสีมา ( หากไม่สะดวกที่จะส่งใบสมัครมายัง
วิทยาลัยฯ สามารถโทรหรือส่งใบสมัครมาเพื่อยืนยันการเข้าร่วมประกวด ได้ที่เบอร์โทร 081-593-2432)
Line : Nongharmony
หลักฐานการสมัคร
1. ใบสมัครการเข้าร่วมประกวด
2. ส าเนาบัตรประชาชนของผู้เข้าร่วมประกวด
3. รูป ภาพถ่ายรวมเป็นทีม
6. หลักเกณฑ์การตัดสิน
เกณฑ์การให้คะแนน Mbac Cover Dance 2018 คะแนนเต็ม 100 คะแนน มีดังต่อไปนี้
1. ความคิดสร้างสรรค์( โปรโมท Mbac ) 20 คะแนน
2. ความพร้อมเพรียงและแข็งแรงของการเต้น 30 คะแนน
3. ลีลาท่าเต้น การสื่ออารมณ์และความเหมือนศิลปิน 20 คะแนน
4. การแต่งกาย 20 คะแนน
5. ยอด Like และ Shareคลิปวิดิโอ 10 คะแนน
7. รางวัลการประกวด
1) ชนะเลิศอันดับ 1 ทุนการศึกษา 5,000 บาท พร้อมถ้วยรางวัล
2) รองชนะเลิศล าดับ 1 ทุนการศึกษา 3,000 บาท พร้อมถ้วยรางวัล
3) รองชนะเลิศล าดับ 2 ทุนการศึกษา 2,000 บาท พร้อมถ้วยรางวัล
หมายเหตุ - หลักเกณฑ์ดังกล่าวอาจปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสมและจะแจ้งให้ทราบภายหลัง
- เกณฑ์การตัดสิน อาจเปลี่ยนแปลง และจะแจ้งให้ทราบภายหลัง
- หากมีผู้สมัครเข้าร่วมประกวดจ านวนมาก จะมีการพิจารณาจากล าดับการสมัคร
ระเบียบหลักเกณฑ์กติกา การประกวด Mbac Cover Dance 2018
วันศุกร์ที่ 21ธันวาคม 2561 ณ เวทีลานกิจกรรมบริเวณหน้าเสาธง
วิทยาลัยเทคโนโลยีมารีย์บริหารธุรกิจ( Mbac )
1. ลักษณะกิจกรรม
• การประกวดเต้น Cover Dance
• เพลงที่ใช้ในการประกวด เพลงอะไรก็ได้ไม่จ ากัดศิลปิน
2. วัน เวลา และสถานที่แข่งขัน
วันที่แข่งขัน : วันศุกร์ ที่ 21 ธันวาคม 2561
ลงทะเบียน : 11.00 น. -11.40 น.
ช่วงเวลาแข่งขัน : 12.00 น. เป็นต้นไป (เวลาอาจปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสม)
สถานที่แข่งขัน : ณ เวทีลานกิจกรรม วิทยาลัยเทคโนโลยีมารีย์บริหารธุรกิจ จังหวัดนครราชสีมา
3. คุณสมบัติผู้เข้าแข่งขัน
- เป็นนักเรียน นักศึกษา และบุคคลทั่วไป (ไม่จ ากัดอายุ)
-จ านวนผู้เข้าร่วมประกวด จะเป็นชายหรือหญิงก็ได้ ไม่จ ากัดจ านวน (เวทีรับได้มากว่า 12 คน)
4. หลักเกณฑ์การแข่งขัน
1) เลือกเพลงที่ใช้ในการประกวด ความยาวไม่เกิน 10 นาที(สามารถ Mix เพลงได้)
2) ผลการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด (ไม่อนุญาตให้ขอดูผลคะแนน)
3) สามารถใช้อุปกรณ์ในการแข่งขันได้
4) ผู้เข้าแข่งขัน 1 คน สามารถลงแข่งขันได้ 1 ทีมเท่านั้น (รวมถึง Backup แข่งขันได้แค่ 1 ทีมเท่านั้น)
5) ทีมผู้เข้าประกวดต้องรายงานตัว ณ จุดลงทะเบียน ที่ภายในงาน ตามวันและเวลาในก าหนดการ
(ถ้ามาไม่ทันในการแข่งขัน ทั้งทีมจะโดนตัดคะแนน)
6) แต่ละทีมต้องส่งคลิปวิดิโอของทีม เพื่อใช้ในการเก็บคะแนน ระยะเวลาในการกด Like และ Share
ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2561 – 20 ธันวาคม 2561 ( Like และ Share 10 คะแนน )
5. การสมัคร
ผู้สมัครสามารถส่งใบสมัครและคลิปวิดิโอได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน
2561 มาที่วิทยาลัยเทคโนโลยีมารีย์บริหารธุรกิจ จังหวัดนครราชสีมา ( หากไม่สะดวกที่จะส่งใบสมัครมายัง
วิทยาลัยฯ สามารถโทรหรือส่งใบสมัครมาเพื่อยืนยันการเข้าร่วมประกวด ได้ที่เบอร์โทร 081-593-2432)
Line : Nongharmony
หลักฐานการสมัคร
1. ใบสมัครการเข้าร่วมประกวด
2. ส าเนาบัตรประชาชนของผู้เข้าร่วมประกวด
3. รูป ภาพถ่ายรวมเป็นทีม
6. หลักเกณฑ์การตัดสิน
เกณฑ์การให้คะแนน Mbac Cover Dance 2018 คะแนนเต็ม 100 คะแนน มีดังต่อไปนี้
1. ความคิดสร้างสรรค์( โปรโมท Mbac ) 20 คะแนน
2. ความพร้อมเพรียงและแข็งแรงของการเต้น 30 คะแนน
3. ลีลาท่าเต้น การสื่ออารมณ์และความเหมือนศิลปิน 20 คะแนน
4. การแต่งกาย 20 คะแนน
5. ยอด Like และ Shareคลิปวิดิโอ 10 คะแนน
7. รางวัลการประกวด
1) ชนะเลิศอันดับ 1 ทุนการศึกษา 5,000 บาท พร้อมถ้วยรางวัล
2) รองชนะเลิศล าดับ 1 ทุนการศึกษา 3,000 บาท พร้อมถ้วยรางวัล
3) รองชนะเลิศล าดับ 2 ทุนการศึกษา 2,000 บาท พร้อมถ้วยรางวัล
หมายเหตุ - หลักเกณฑ์ดังกล่าวอาจปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสมและจะแจ้งให้ทราบภายหลัง
- เกณฑ์การตัดสิน อาจเปลี่ยนแปลง และจะแจ้งให้ทราบภายหลัง
- หากมีผู้สมัครเข้าร่วมประกวดจ านวนมาก จะมีการพิจารณาจากล าดับการสมัคร
ความคิดเห็นของผู้เข้าชม
ชื่อผู้แสดงความคิดเห็น :
สถานะ : รหัสผ่าน :
ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง :
รหัสความปลอดภัย :